“NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP SƠN TOA - DÙNG SƠN - TÍCH ĐIỂM - NHẬN TIỀN”

Đối tượng tham gia: Tất cả khách hàng trên 18 tuổi, là Nhà Thầu Hội viên TOA  (*) chương trình Nhà Thầu Sơn TOA. 

(*) Để đăng ký trở thành Nhà Thầu Hội Viên TOA, Nhà Thầu hoàn tất mẫu đăng ký Nhân viên TOA kiểm tra, xác nhận và đăng ký trên hệ thống. Người đăng ký sẽ được cấp 1 mã số Hội viên TOA.

- Sau khi trở thành Nhà Thầu Hội Viên TOA, Nhà Thầu đăng ký công trình sử dụng sơn TOA cho nhân viên TOA.

- Nhà Thầu Hội Viên TOA dùng tài khoản của mình đăng nhập vào ứng dụng TOA. Painter (**), sau đó chọn công trình cần tích lũy điểm. Mỗi điểm tích lũy sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng.

(**) Tài khoản đăng nhập là mã hội viên hoặc số điện thoại, mật khẩu là số CMND của Nhà Thầu Hội Viên TOA.

Công ty sơn TOA sẽ tổng hợp kết quả và gởi đến Nhà Thầu Hội Viên TOA sau khi kết thúc chương trình. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nhà Thầu Hội Viên TOA theo thông tin đã đăng ký.

Vui lòng liên hệ nhân viên Sơn TOA hoặc Đại lý của Sơn TOA để xem chi tiết.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi