Vui lòng đọc các điều khoản và qui định dưới đây cẩn thận. Vì quyền lợi của quý vị, công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam là đơn vị chủ thể quản lý và điều hành website này tại Việt Nam. Nếu quý vị truy cập trang website này từ khu vực ngoại vi Việt Nam thì những qui định về luật sở tại phải được tuân thủ. Tất cả phạm trù về bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa, quyền sỡ hữu trí tuệ trong tất cả các nội dung bao gồm cả hình ảnh, bảng vẽ, đoạn phim, các công cụ khác trên website thuộc về chủ sở hữu Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam.

      Quý vị được phép đóng góp những nội dung mang mục đích xây dựng và tuyệt đối phải tuân thủ với những qui định liên quan đến bản quyền và sở hữu

      Công tác theo dõi và dịch vụ thuộc về của sở hữu công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam. Quý vị không được phép sao chép, bổ sung hay tải về tất cả những nội dung và hình ảnh trong website bằng bất kỳ máy điện tử, ghi âm hoặc phượng tiện hỗ trợ khác. Nếu quý vị vi phạm những điều khỏan và qui định trên, quyền truy cập website này sẽ lập tức bị chấm dứt.

      Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam xin thông báo với tất cả các khách truy cập rằng website của chúng tôi được kết nối với những trang website khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về chính sách riêng cả từng website. Chúng tôi xin khuyến cáo khách truy cập lưu ý khi thóat khỏi trang website này. Điều khỏan và các qui định trên chỉ được áp dụng cho trang website này.2010 TOA Group. All Rights Reserved.
Tập đoàn Sơn TOA 2010 |  Liên lạc  |  Điều khoản và Quy định  |  Bản đồ website